Fryderyk Danielczyk STORE to sklep zajmujący się rewitalizowaniem mebli głównie z lat 60 i 70,a także różnego rodzaju dodatków. Gwarantujemy realizację zamówienia lub zwrot pieniędzy.

Poniżej znajdziesz regulamin Fryderyk Danielczyk STORE. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, napisz do nas pod fryderykdanielczykstore@gmail.com a postaramy się pomóc.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego (określonego w par. 2 Regulaminu) dostępnego pod adresem URL http://www.fryderykdanielczykstore.com/ jest firma Fryderyk Danielczyk STORE z siedzibą w Gołdapi (19-500), Osiedle Młodych 4/37, NIP: 8471286744, REGON:790664343 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom (określonym w par. 2 Regulaminu) zawieranie ze Sprzedającym (określonym w par. 2 Regulaminu) umów sprzedaży, których przedmiotem są artykuły wystroju wnętrz (zwane dalej Przedmiotami i określone w par. 2 Regulaminu).

2. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie:

 1. Cena Przedmiotu oznacza cenę proponowaną przez Sprzedającego za Przedmiot z Oferty. Cena Przedmiotu jest ceną brutto.
 2. Cena Całkowita oznacza sumę Ceny Przedmiotu oraz kosztów  wysyłki Przedmiotu, zgodnie z formą wysyłki wybraną przez Kupującego. Cena Całkowita jest ceną brutto.
 3. Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Fryderyk Danielczyk STORE, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
 4. Kupujący oznacza każdego Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę), który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub już kupił w Serwisie jeden lub więcej Przedmiotów.
 5. Sprzedający oznacza firmę Fryderyk Danielczyk STORE z siedzibą w Gołdapi (19-500), Osiedle Młodych 4/37, NIP: 8471286744, REGON:790664343 wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 6. Oferta oznacza informacje na temat poszczególnych Przedmiotów wraz z dokładnym opisem każdego z nich oraz przypisaną do każdego z nich Ceną Przedmiotu, przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Przedmiot oznacza każdy towar będący przedmiotem Oferty.
 8. Serwis oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez Fryderyk Danielczyk STORE, dostępną pod adresem URL http://www.fryderykdanielczykstore.com/ i na jego podstronach.
 9. Stan Przedmiotu opisuje stopień zużycia Przedmiotu wskazany przez Sprzedającego. Wszystkie Przedmioty znajdujące się w Ofercie  posiadają status „Odnowiony-zrewitalizowany” (co oznacza Przedmiot po rewitalizacji).
 10. Regulamin oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, włącznie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.
 11. Zakup oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który złożył zamówienie na Przedmiot w Serwisie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

3. REJESTRACJA

 1. Aby dokonać zakupu Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie aby otrzymać Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu lub dokonać zakupu z pominięciem procesu rejestracji.
 2. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
 3. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Rejestracja w Serwisie odbywa się przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego lub automatycznie przy pierwszym Zakupie. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
 5. W przypadku obu form rejestracji, po jej pomyślnym zakończeniu użytkownik otrzymuje od Fryderyk Danielczyk STORE automatyczne powiadomienie na wskazany przez siebie adres email.
 6. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Fryderyk Danielczyk STORE, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.
 8. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.
 9. Fryderyk Danielczyk STORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Fryderyk Danielczyk STORE.
 10. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fryderyk Danielczyk STORE w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 11. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości handlowych od Fryderyk Danielczyk STORE na swój adres email.
 12. Fryderyk Danielczyk STORE może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez Fryderyk Danielczyk STORE. Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:
  1. Fryderyk Danielczyk STORE poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
  2. Użytkownik naruszył wcześniej zasady korzystania z Serwisu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
  3. Login podany przez Użytkownika jest tego rodzaju, że narusza prawo, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
  4. Przyczyny techniczne uniemożliwiają Fryderyk Danielczyk STORE prowadzenie Konta Użytkownika.
 13. Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

4. ZASADY ZAKUPÓW

 1. Składanie zamówień
  1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do Koszyka, a następnie podsumowanie jego zawartości (potwierdzenie ilości zamawianych Przedmiotów oraz kosztu dostawy). Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk „Przejdź do kasy”, który przenosi Kupującego do formularza „Szczegóły płatności”, który po wypełnieniu wymaganych pól pozwoli na finalizację zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Z tą chwilą dochodzi do złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  2. Użytkownik nie będzie w stanie złożyć zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie „Szczegóły płatności” zawierającej informacje o dokonywanym zamówieniu.
  3. Aby zakończyć składanie zamówienia, Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Fryderyk Danielczyk STORE dokumentów sprzedaży, tj. dowodów sprzedaży, faktur, faktur korygujących oraz ich duplikatów w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wydanym na podstawie art. 106 ust 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  4. Wystawione dokumenty przesyłamy na podany przez Użytkownika w zamówieniu adres mailowy.
  5. Dokumenty sprzedaży w formie papierowej sklep wysyła tylko w przypadku, kiedy istnieją przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiające przesłanie ich drogą elektroniczną, bądź na prośbę Użytkownika.
  6. Do każdego zamówienia jest wystawiany dowód sprzedaży, bądź na prośbę Użytkownika faktura. Firma Fryderyk Danielczyk STORE zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 113 ust.1 lub 9 ustawy o VAT.
  7. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego. Po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, płatność za zamówienie otrzymuje status „Zakończona” i dochodzi do Zakupu.
  8. Umowa sprzedaży jest zgodna z Regulaminem oraz zawierana w języku polskim pod warunkiem zawieszającym, że Kupujący dokona zapłaty Ceny Przedmiotu oraz kosztów jego wysyłki w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy chyba, że oferta sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Formy płatności
  1. Jedyną formą płatności za złożone zamówienie jest bezpośredni przelew na wskazane konto bankowe.
 3. Ceny Przedmiotów
  1. Ceny Przedmiotów stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
  2. Ceny Przedmiotów wyrażone są w złotych polskich oraz euro.
  3. Ceny Przedmiotów mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.
  4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena Przedmiotu zawarta w Serwisie w momencie Zakupu przez Użytkownika.
 4. Koszty wysyłki
  1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Przedmiotu, w momencie umieszczenia Oferty na stronie internetowej.
  2. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
  3. Koszty wysyłki, w formie przesyłki pocztowej, podawane są przy każdym Produkcie indywidualnie.
 5. Dostawa przesyłek
  1. Przedmioty w Ofercie są własnością Sprzedającego i pozostają w jego posiadaniu do momentu wysyłki.
  2. Zamówienia zawierające jeden lub więcej Przedmiotów Sprzedającego będą wysyłane w osobnych przesyłkach.
  3. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Kupującego.
  4. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Kupujący jest powiadamiany telefonicznie przez Sprzedającego o możliwym miejscu i terminie odbioru Przedmiotu.
  5. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.
  6. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: fryderykdanielczykstore@gmail.com .
  7. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, Sprzedający powinien wysłać zamawiane Przedmioty w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Oferta stanowi inaczej.
  8. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli w opisie Przedmiotu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

5. ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Przedmioty
  1. Przedmioty są umieszczane w Serwisie przez Sprzedającego w formie Oferty na czas nieokreślony.
  2. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić fotografie Przedmiotu w formacie JPEG lub PNG a także szczegółowo go opisać.
  3. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Przedmiotów ze swoich Ofert.
  4. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów Ofert, które publikuje w Serwisie.
  5. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Ofertę do odpowiedniej kategorii produktowej.
  6. Sprzedający może modyfikować Ofertę i samodzielnie ją usunąć pod warunkiem, że jej Przedmiot nie jest w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.
  7. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający ustala Cenę Przedmiotu oraz dostępne formy wysyłki i ich koszt.
  8. Selekcji Ofert wyświetlanych na banerach na stronie głównej Serwisu dokonuje Fryderyk Danielczyk STORE.
  9. Selekcji Ofert prezentowanych w Newsletterze dokonuje Fryderyk Danielczyk STORE.
 1. Realizacja zamówień
  1. Od momentu określonego w par. 4 ust. 1 pkt. 1, zgodnie z formą dostawy wybraną przez Kupującego w zamówieniu, Sprzedający zobowiązany jest umożliwić Kupującemu możliwie najszybszy odbiór osobisty opłaconego Przedmiotu od lub dostarczyć pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Oferta stanowi inaczej.
  2. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego.
  3. Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Sprzedający zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć tak, aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie.
  4. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
  5. Po wysłaniu Przedmiotów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia oraz przekazać Kupującemu kod śledzenia wysyłki za pośrednictwem Konta Użytkownika bądź drogą mailową.
  6. Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek przez Sprzedającego lub za pośrednictwem Dostawcy (Poczty Polskiej) odpowiada Sprzedający pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy zgodnie z zasadami określonymi w par. 5 ust. 2 pkt. 9.
  7. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak w/w protokołu daje Sprzedającemu podstawę do odrzucenia reklamacji.
  8. W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący pod warunkiem, że Sprzedający udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy na zasadach analogicznych do tych określonych w par. 5 ust. 2pkt.9.
  9. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu od Dostawcy przez Kupującego i wynikającego z tego transportu zwrotnego Przedmiotu przez Dostawcę do Sprzedającego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający.

6. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zwroty
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 6.
  2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia na adres e-mail fryderykdanielczykstore@gmail.com.
  3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
  4. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
  5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.
  6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
  7. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
  8. Fryderyk Danielczyk STORE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Wymiany
  1. Z uwagi na unikatowy charakter Przedmiotów oferowanych w Serwisie, nie jest możliwa ich wymiana, chyba że Sprzedający wspólnie zadecydują inaczej po wpłynięciu reklamacji. Wówczas przebieg procesu wymiany jest ustalany wspólnie przez Sprzedającego i Kupującego.
 3. Reklamacje
  1. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach Oferty.
  2. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży.
  3. W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika lub wysyła stosowne oświadczenie drogą mailową na adres fryderykdanielczykstore@gmail.com.
  4. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres Sprzedającego.
  5. Gdy Sprzedający naprawi Przedmiot, to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę.
  6. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot poniesionych kosztów (wartość Przedmiotu). Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Sprzedający.
  7. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.
  8. W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika lub drogą mailową na adres: fryderykdanielczykstore@gmail.com.
  9. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.
  10. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Przedmiotu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedawca.
  11. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.
  12. W przypadku, gdy Sprzedający i Kupujący nie osiągną porozumienia w kwestii reklamacji, Fryderyk Danielczyk STORE zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków z transakcji do momentu potwierdzenia rozstrzygnięcia sporu przez obydwie ze stron.
 4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
   2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
   3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Fryderyk Danielczyk STORE, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie. Newsletter przesyłany jest przez Fryderyk Danielczyk STORE do wszystkich, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter.
 2. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 3. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcji Newslettera dostępny w Serwisie. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od Fryderyk Danielczyk STORE. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Ochrona danych osobowych
  1. W trosce o prywatność Użytkowników, Fryderyk Danielczyk STORE jako administrator danych Serwisu chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Fryderyk Danielczyk STORE sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Fryderyk Danielczyk STORE zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
  4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
  5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Fryderyk Danielczyk STORE, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
  6. Fryderyk Danielczyk STORE zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Fryderyk Danielczyk STORE stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Fryderyk Danielczyk STORE może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Fryderyk Danielczyk STORE lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
 2. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki Cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk „Lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk „Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest).
 4. Preferencje dotyczące Cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari).
 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usunięcie Konta Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie w dowolnym momencie w zakładce Moje konto -> Szczegóły konta -> Usuń konto.
  2. Fryderyk Danielczyk STORE zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.
  3. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie następuje z chwilą odznaczenia stosownego punktu na Kocie Użytkownika.
  4. Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte decyzją Fryderyk Danielczyk STORE, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Fryderyk Danielczyk STORE. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 2. Czynności zabronione
  1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez uprzedniej zgody Fryderyk Danielczyk STORE lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Fryderyk Danielczyk STORE w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
  3. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 10.3.1 – 10.3.3 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
 3. Zmiana Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Fryderyk Danielczyk STORE na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Fryderyk Danielczyk STORE poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Fryderyk Danielczyk STORE w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie na warunkach przedstawionych w par. 10. ust. 2.
  5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2017 r.